Porte-Bant

ETİK İLKELER

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, yayın etiği konusunda kabul gören en yüksek standartlara bağlı olmayı kabul etmektedir. Bu amaçla dergi, Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors(WAME) tarafından yayınlanan Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri’ni benimsemektedir.

Dergi editörlerinin, hakemlerinin ve yazarlarının Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayımlanan “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberlerine uygun olarak hazırlanan aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmaları beklenmektedir:

Editörlere Yönelik Etik Sorumluluklar

Editör dergide yayımlanan her makaleden sorumludur. Yayınladıkları materyalin kalitesini sağlamak ve yayınlanmış kaydın bütünlüğünü korumak durumundadır. Bu kapsamda editör:

 • Yalnızca akademik olarak karar verir ve verilen bu kararlar ile ilgili tam sorumluluk alır.
 • Çalışmaların adil ve tarafsız şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla düşünce özgürlüğü ilkesine uygun hareket etmeye özen gösterir.
 • İş süreçlerini fikri mülkiyet haklarına ve etik standartlara uygun yürütür.
 • Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder ve sürekli olarak derginin gelişimini sağlamaya çalışır.
 • Yazarların ve hakemlerin gizliliğini korur ve hakem sürecini de buna uygun yönetir.
 • Derginin süreçlerinin geliştirilmesi konusunda yazar, okuyucu ve hakem kurulu üyelerinin görüşlerini dikkate alır.
 • Hakemlik ve yayıncılıkla ilgili araştırmaları takip eder ve yeni bilgiler ışığında derginin süreçlerini gözden geçirir.
 • Editörler, yayınlanan çalışmaların özgün olmasına dikkat eder. Çalışmanın okuyucu, araştırmacı ve uygulama yapan kişilere bilimsel katkı sağlamasına özen gösterir.
 • Editörler tüm paydaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alır, açıklayıcı ve bilgilendirici geri dönüş sağlamak için çaba sarf eder.
 • Editörler, tüm çalışmaların uygun nitelikli hakemler tarafından incelenmesi konusunda özen gösterir.
 • Kabul, değerlendirme ve yayın süreçlerine dair yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek için, yazar ve hakemlerle sürekli iletişim ve işbirliği halinde bulunur.
 • Hakem atamaları sırasında, yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığı editörler tarafından gözetilir.
 • Değerlendirme işlemi, Çift Taraflı Kör Hakemlik yöntemiyle yürütüldüğü için hakemlerin kimlik bilgileri gizli tutulur. Her sayının hakem listesi ilgili sayıda duyurulur.
 • Hakemler çalışmayı değerlendirirken tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dil kullanılması konusunda teşvik edilir.
 • Hakem havuzunun mesleki açıdan donanımlı ve yetkin isimlerden oluşması için sürekli olarak güncellenme çalışmaları yapılır. Yardımcı disiplinlerden hakemlerin değerlendirme süreçlerine katılması için çaba gösterilir.
 • Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmelerle ilgili önlemler alınır.
 • Editör her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirmesini sağlar.
 • Editör/Editör Kurulu çalışmayı değerlendiren hakemlerin benzer ve karşıt görüşleri üzerinden bir karar verebilir. Bu hususta kabul veya ret veren hakemlerin sayısına değil, hakemlerin veya yazarların argümanlarının güçlülüğüne bakar. Editör/Editör Kurulu, değerlendirme soruları evet, hayır şeklinde cevaplanmış raporlardan ziyade güçlü, gerekçeleri sunulmuş önerme içeren raporları dikkate alır.
 • Hakem bir çalışma yayımlandıktan sonra kendi görüşlerinin çalışmada tamamen yansıtılmadığını görebilir. Diğer hakemlerin farklı görüşte bulunmaları, Editör/Editör Kurulu'nun da bu görüşleri dikkate almış olması mümkündür. Bu durumda çalışmayı değerlendiren hakemin talebi doğrultusunda diğer hakemlerin görüşleri Editör Kurulu'nun uygun görmesi halinde kendisine gönderilebilir. Hakemlerin önerilerine göre Editör/Editör Kurulu, çalışmayı yayımlayabilir, kısmi ve önemli düzeyde değişiklik ve geliştirme yapılmış çalışmayı yayıma kabul edebilir, yazar(lar)dan hakem görüşlerine uygun olarak çalışmasını düzenlemesini isteyip yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir veya çalışmayı tümüyle reddedebilir.
 • Editör, kişisel veri içeren çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası olmadığı sürece çalışmayı reddeder. Ayrıca, yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
 • Editör, değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamaya özen gösterir. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
 • Editör, yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür.
 • Editör, dergide yayınlanan eserlere ilişkin eleştirileri dikkate alır ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemeye çaba gösterir.

Hakemlere Yönelik Etik Sorumluluklar

Yayınlanmak üzere Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makaleler amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkelerinin uygunluğu bakımından editoryal süreçten geçirilir ve yayınlanabilecek durumda olan yazılar Çift Taraflı Kör Hakemlik uygulaması nedeniyle 2 farklı hakeme gönderilir. 

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olmasını beklemektedir:

 • Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
 • Hakemlik yapanlar mutlaka görüş bildirdikleri konunun uzmanı olmalı, konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip değillerse hakemlik teklifini geri çevirmelidirler.
 • Hakemler araştırmayla veya yazarlarla çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır. Hakemler kendilerine tanımlanan makalelerde çıkar çatışması olduğunu tespit ederlerse, durumu sayı editörüne bildirmeli ve hakemlikten çekilmelidirler.
 • Gizlilik ilkesi gereği hakemler inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir.
 • Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
 • Eğitici ve öğretici olma sorumluluklarının bir gereği olarak, hakemler yazarlara yol göstermeli, kırıcı ve onur zedeleyici yorumlardan, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ifadelerden kaçınmalıdır.
 • Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirmelidir.

Yazarlara Yönelik Etik Sorumluluklar

 • Yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak vb.) aykırı olmamalıdır.
 • Yazar(lar) gönderdikleri çalışmaların araştırma sürecini etik kurallara ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütmüş olmalıdır. Makaleler belirtilen çalışma alanlarına uygun özgün çalışmalar olmalıdır.
 • Yazar(lar) gönderdikleri makalelerde etik kurul kararı gerektiren araştırma sonuçlarının yer alması durumunda, etik kurul karar bilgilerini (kurul adı, tarihi, numarası vd.) makalede belirtmelidir.
 • Makale araştırma sürecinde başka çalışmalardan doğrudan alıntı yapılması durumunda yazara atıf verilmelidir.
 • Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
 • Çok yazarlı çalışmalarda yazarlar yayınlarının içeriği ile ilgili ortak sorumluluk almalıdır. Yazarlar, yöntem ve bulguların doğru bir şekilde raporlandığından emin olmak için yayınlarını her aşamada kontrol etmelidir.
 • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Yazar(lar) kullandığı araştırma yöntemlerini tanımlamalı, bulgularını açık ve net bir şekilde sunmalıdır.
 • Yazar(lar) eserin özgün olduğunu ve herhangi bir dilde, başka bir yerde yayınlanmadığını taahhüt etmelidir.
 • Eğer araştırma bulguları daha önce yayınlanmışsa ya da başka bir yerde yayınlanmak üzere farklı bir dergiye gönderilmişse, sayı editörü makale gönderim sürecinde mutlaka bilgilendirilmelidir. Yazar(lar), ilgili yayınların kopyalarını veya diğer dergilere sunulan eserlerin kopyalarını sunmalıdır.
 • Tek bir araştırma projesinden kaynaklanan çoklu yayınlar açıkça belirtilmeli ve birincil yayına atıfta bulunulmalıdır.
 • Değerlendirme süreçleri çerçevesinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir. Böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri sayı editörüne ve dergi kurullarına sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar), kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduğunu veya deneklere yönelik izin prosedürlerini gerçekleştirdiğini gösteren belgeye/belgelere sahip olmalıdır.
 • Yazar(lar), çalışmada ortaya koyulan bulguların başkaları tarafından doğrulanabilmesi için yöntemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamalıdır.
 • Yazar(lar) çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle iş birliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • Çok yazarlı çalışmalarda tüm yazarlar listelenmeli, yazar isimleri makale gönderimi sırasında telif hakkı anlaşması formuna işlenmelidir.
 • Çok yazarlı çalışmalarda makale değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi sırasında yazarlar arasından bir sorumlu yazar seçilmeli, sayı editörü ile iletişimi sorumlu yazar üstlenmelidir.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışma için yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
 • Makalede yapılan değişiklik ve düzenlemeler tüm yazarlara iletilmelidir. Bu işlem “Sorumlu Yazar”ın sorumluluğundadır.
 • Çok yazarlı çalışmalarda, yazarların araştırmanın ve raporlamanın bütünlüğü konusunda ortak sorumluluk alması beklenir. Bununla birlikte, eğer yazarlar araştırmanın sadece belirli yönleri ve raporları için sorumluluk alırsa, bunun yayında belirtilmesi gerekir.
 • Hakem süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi Yazım Kuralları sayfasında belirtilmiştir. Yazarlar makale gönderirken bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.
 • Yazar(lar) değerlendirme sürecinde iş birliği yapmalı, hakem ve editör taleplerine zamanında ve doğru yanıt vermelidir.
 • Yazar(lar), çalışmalarını değerlendirme sürecinde geri çekmek istemesi durumunda editöre bilgi vermelidir.
 • Yazar(lar), araştırma başlamadan önce uygun onay, lisans veya kayıtları almak ve başvuru sırasında raporda detaylar verilmelidir (örneğin, Kurumsal İnceleme Kurulu, Araştırma Etik Kurulu onayı, hayvan kullanımına ilişkin ulusal lisans yetkilileri).
 • Editörler tarafından talep edilmesi halinde, yazarlar rapor edilen araştırmanın uygun onayı aldığını ve etik olarak yerine getirildiğini gösteren kanıtlar sağlamalıdır (örneğin onayların kopyaları, lisanslar, katılımcı onay formları).