Porte-Bant

YAYIN POLİTİKASI

Yayın İlkeleri

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, yılda 2 defa Aralık ve Haziran aylarında online (çevrimiçi) olarak yayımlanan, bilimsel nitelikli, uluslararası, hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Müzikoloji, etnomüzikoloji, tarihsel müzikoloji, müzik eğitimi, müzik teorisi, müzik teknolojileri, dans, koreoloji, etnokoreoloji ve dans tarihi gibi çalışma alanlarının yanı sıra disiplinler arası yaklaşımla müzik ve dans araştırmalarına katkıda bulunan araştırma makalesi, bibliyografi, monografi, derleme, çeviri ve editoryal türlerinde, uluslararası yayın standartlarına uygun yüksek kalitede makaleler yayımlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazıların orijinal olması, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan ve her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilmektedir.

Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler dergide belirtilen yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak kaynakçalar dâhil eksiksiz olarak gönderilmelidir.

Daha önce akademik alanda ulusal ya da uluslararası nitelikli bilimsel toplantı, kongre, konferans ya da sempozyumda sunulmuş olan bildiriler, başka bir dergi ya da yayında yer almamış olması ve makale formatına ve içeriğine dönüştürülmesi koşulu ile kabul edilebilir. Yazarlar başvuru sırasında bu durumu bildirilmek zorundadır ve bu durumdaki makalelerin kabulü ve yayını ile ilgili karar editör tarafından alınır.

Dergiye gönderilen çalışmaların bilimsel ilkeler doğrultusunda yazılmış olması, alana katkıda bulunacak nitelikte olması, alandaki önemli kaynakları referans göstermesi, insan hak ve özgürlüklerini ihlal edecek ifadeler içermemesi, anlaşılır bir dile sahip olması beklenir.

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık, inkar edilen yazarlık, veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi gibi davranışlar tespit edilen, etik standartlara uygun olmayan ve uygunluğu konusunda şüphe duyulan tüm makaleler yayından çıkarılır. Yayından sonra etik kural ihlali tespit edilen makaleler de buna dahildir.

Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir. Ayrıca açık erişim yaklaşımı benimsendiği için yazarlardan makale süreçlerinin yürütülmesi ve yayını için işlem ücretigönderim ücretiyayın ücreti gibi adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakem değerlendirmesi tamamlanmasından sonra, intihal tespit yazılımları yoluyla elektronik ortamda bir rapor hazırlanır. Bu rapor sonucuna göre benzerlik oranı %20’den daha fazla olan makaleler için yayın kararı verilemez.

Başvuru

Makale gönderimi yalnızca derginin DergiPark sayfası üzerinden, Makale Gönder bağlantısı aracılığıyla yapılmaktadır. Postayla ya da e-posta ile gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Başvuru sırasında makale metnine ilave olarak Kapak Sayfası, ıslak imzalı Telif Hakkı Anlaşması Formu ve varsa Etik Kurul Raporu sisteme yüklenmelidir. Bunlardan herhangi birinde eksiklik olduğunda ön değerlendirme süreci başlatılmaz ve eksikliklerin giderilmesi için yazara bilgi verilir. Eksikler giderildiğinde süreç başlatılır ve sorumlu yazar sürecin aşamaları konusunda bilgilendirilir. 

Makaleler, Makale Şablonu kullanılarak hazırlanmalı ve metinde ve dosya isminde yazar ismi ya da yazar(lar)ın kimliğini açığa çıkarabilecek herhangi bir bilgi (kurum ismi, e-posta adresi, araştırmacı kimliği, telefon numarası gibi) yer almamalıdır. Makale Şablonu’nda yer almayan ya da yeterince açık olmayan konular için Yazım Kuralları gözden geçirilmeli, bu da yeterli görülmezse sayı editörünün görüşü alınmalıdır.

Kapak Sayfası, makaleye ve yazar(lar)a ilişkin iletişim bilgilerinin yanı sıra finansal destek, çıkar çatışması, etik kurul bilgileri ve teşekkür edilmesi gerekenlerle ilgili beyanı içerir. Gönderilmeden önce bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Telif Hakkı Anlaşması Formu, sorumlu yazar tarafından doldurularak, ıslak imzalı bir biçimde taranarak sisteme yüklenmelidir. Formda verilen yazar listesi, sorumlu yazardan başlamak üzere, makaledeki katkı düzeyine göre sıralanarak doldurulmalı ve her bir yazar tarafından imzalanmalıdır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren araştırma verilerinin yer alması durumunda, Etik Kurul Raporu’nun önceden alınması ve raporun taranarak başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru dışında, raporun değerlendirmenin herhangi bir aşamasında gönderilmesine ilişkin talepler kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk tümüyle yazar(lar)a aittir. Etik Kurul Raporu gerektiren çalışmalarda, makalenin yöntem kısmında etik kurul karar bilgilerine (kurul adı, tarihi, karar sayısı) atıfta bulunulmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmaların nitelikleri konusunda ULAKBİM TR Dizin web sitesinde yer alan tanımlamalar dikkate alınmaktadır.

Ön Değerlendirme Süreci

Gönderilen çalışmalar öncelikle derginin amaç ve kapsamına, yayın ilkelerine, etik ilkelere ve yayın politikalarına uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu aşamada makalenin yazılış amacı, kapsamı, çalışmada kullanılan yöntem, dil ve yazım kuralları açısından editör sürecinden geçirilir. Ön değerlendirme sonucunda yayımlanması uygun bulunan makaleler için hakem süreci başlatılır. Yayını uygun bulunmayan ve hakem süreci başlatılmayan makaleler yazarlarına gerekçe sunularak iade edilir.

Hakem Süreci

Dergiye gönderilen çalışmalar ön değerlendirmeden geçirildikten sonra Çift Taraflı Kör Hakemlik yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilmek üzere en az 2 ulusal/uluslararası hakeme gönderilir. Makaleyi değerlendirmek üzere atanan hakemlerin farklı kurumlardan olmalarına ve makaleyi bilimsel açıdan değerlendirebilecek akademik ve bilimsel yetkinliğe sahip olmalarına dikkat edilir.

Hakem makaleyi değerlendiremeyecek ise, henüz hakemlik daveti aşamasında bu durumu dergi editörüne bildirerek sistem üzerinden hakemliği reddetmelidir. Hakem makaleyi değerlendirecek ise, makalenin tam metni ve makale değerlendirme formu hakem daveti kabul ettikten sonra hakem ile paylaşılır.

Hakemlere, hakemlik davetinin kabulü için 5 gün, makaleyi değerlendirmek için de azami 15 gün süre verilir ve hakemin daveti kabul ettiği gün itibariyle değerlendirme süreci başlatılır. Değerlendirme raporu belirlenen sürenin sonunda dergiye iletilmediğinde, hakemle iletişime geçilerek ek süre talebinde bulunup bulunmadığı sorulur. Benzer şekilde, değerlendirmenin uzaması durumunda hakemler ek süre talep edebilirler. Hakemlere verilecek ek süreler, belirlenen azami sürenin yarısından fazla olamaz. Böylece yazarın süre kaybına uğramasının önüne geçilebilir ve editöre yeni hakem tayini için yeterli süre sağlanmış olur. Belirlenen sürede ve verilen ek süre sonunda değerlendirmesini teslim etmeyen hakemin yerine, editör kararıyla yeni bir hakem atanabilir. Bu konudaki yetki ve sorumluluk tümüyle sayı editörüne aittir.

Hakemlerden yalnızca metin merkezli bir değerlendirme yapmaları beklenmektedir. Hakemler değerlendirmelerini editör tarafından gönderilen makale değerlendirme formu üzerinden yapmalıdır. Farklı herhangi bir platform üzerinden değerlendirme yapılamaz.

Değerlendirmeler hakem atamaları sırasında sistem tarafından gönderilen Makale Değerlendirme Formu doldurularak yapılır. Gerekli hallerde Makale Değerlendirme Formu'nu içeren Microsoft Word dokumanı veya PDF şeklinde sisteme yüklenerek de gönderilebilir. Hakemlerin herhangi bir değerlendirme dokümanı üzerinde, dosya adında ya da dosya etiketinde isimlerinin yer almadığından emin olmaları büyük önem taşır.

Eğitici ve öğretici olma sorumluluklarının bir gereği olarak, hakemler yazarlara yol göstermeli, kırıcı ve onur zedeleyici yorumlardan, yazarın/yazarların yetersizlikleri ile ilgili ifadelerden kaçınmalıdır.

Hakemden değerlendirme kriterlerine sadece evet veya hayır şeklinde cevap vermemesi, olumsuz görüşlerini detaylandırması, gerekçelerini belirtmesi beklenmektedir. Özellikle olumsuz görüş bildiren hakemlerin, değerlendirmeleriyle yazar(lar)a çalışmanın zayıf yönlerini ve ret gerekçelerini sunmaları beklenir. 

Yayın kararı, hakemlerin talepleri doğrultusunda yazarların gerçekleştirdiği düzenlemelerin ve hakem sürecinin sonrasında baş editör tarafından verilir. İki hakemin de olumlu görüş bildirmesi, yayın kararı alınması konusunda doğrudan etkilidir. İki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi durumunda ise, makale yayın listesinden çıkarılır. Hakemlerden birinin düzeltme istemesi durumunda yazı yazara iade edilir ve gerekli değişiklikleri yapması istenir. Değişiklik yapılan çalışma düzeltme kararı veren hakeme geri gönderilir ve hakemden gelen sonuca göre işleme tabi tutulur. Değerlendirme sürecinde hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir ve yazının yayımlanmasında üçüncü hakemin raporu belirleyici olur.

Hakemler hazırladıkları raporlarda, çalışmanın yayımlanması veya yayımlanmaması durumuyla ilgili kesin bir kanaat bildirebilirler. Fakat editör çalışmayı değerlendiren hakemlerin benzer ve karşıt görüşleri üzerinden bir karar verebilir. Editör bu hususta kabul veya ret veren hakemlerin sayısına değil, hakemlerin veya yazarların argümanlarının güçlülüğüne bakmaktadır. Editör değerlendirme soruları evet, hayır şeklinde cevaplanmış raporlardan ziyade güçlü, gerekçeleri sunulmuş önerme içeren raporları dikkate almaktadır.

Hakem bir çalışma yayımlandıktan sonra kendi görüşlerinin çalışmada tamamen yansıtılmadığını görebilir. Diğer hakemlerin farklı görüşte bulunmaları, Editör de bu görüşleri dikkate almış olması mümkündür. Bu durumda çalışmayı değerlendiren hakemin talebi doğrultusunda diğer hakemlerin görüşleri editörün uygun görmesi halinde kendisine gönderilebilir.

Hakemlerin önerilerine göre editör çalışmayı yayımlayabilir, kısmi ve önemli düzeyde değişiklik ve geliştirme yapılmış çalışmayı yayıma kabul edebilir, yazar(lar)dan hakem görüşlerine uygun olarak çalışmasını düzenlemesini isteyip yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir ya da çalışmayı reddedebilir.

Hakem değerlendirmesinin ardından dijital ortamda doldurulan hakem raporları ve ekleri saklanmak üzere arşivlenir. Yayımlanmayan yazılar için yazarlara hakem raporları doğrultusunda gerekçeleri ile beraber bilgi verilir.

Yayın Süreci

Hakem süreci tamamlanan ve editoryal inceleme neticesinde yayın kararı verilen makaleler başvuru tarihleri dikkate alınarak sıralanır. Yayın kararının yanı sıra makalenin hangi sayıda yayımlanacağı yazar(lar)a bildirilir. Bu aşamada, yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a kabul yazısı gönderilebilir. Makalenin yayını, yayın karar tarihini takip eden sayıda mizanpaj aşamasına geçilmiş olması ya da belirlenen makale limitinin dolması nedeniyle sonraki sayılara bırakılabilir. Yazar(lar)ın başvuru öncesinde bu durumu dikkate alması gerekir. Makale için yayın önceliği talep edilemeyeceği gibi, ortaya çıkabilecek aksaklıklarda da sorumluluk tümüyle yazar(lar)a aittir. Çeşitli nedenlerle yayın aciliyeti bulunan makaleler için başvuru öncesinde editör görüşü alınmalıdır. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanamaz. Böylesi durumlarda makaleler yayın karar tarihlerine göre sıralanır ve karar tarihi daha geç olan makale sonraki sayıda yayımlanabilir.

Telif Hakkı

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) uyarınca lisanslanmıştır. Kullanıcılar bu lisans kapsamında, ticari amaç dışında, yayıncısının ya da yazar(lar)ının iznine ihtiyaç duymaksızın dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilirler.

İntihal Denetimi

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakem değerlendirmesi tamamlanmasından sonra, intihal tespit yazılımları yoluyla elektronik ortamda bir rapor hazırlanır. Yazar(lar), dergiye makale göndererek intihal raporu alınmasını ve bu konuda ayrıca bir bildirimde bulunulmayacağını kabul etmiş sayılır. Bu rapor sonucuna göre benzerlik oranının %20’nin altında olması beklenir. Bu oranın üzerinde benzerlik tespit edilen makaleler hakkında herhangi bir işlem yapılmaz ve durum yazara/yazarlara bildirilerek intihal oranının düşürülmesi talep edilir. İntihal oranı %20’nin altına düşürülmeyen makaleler editör kararıyla yayın listesinden çıkarılır.